Gemeente Zandvoort legt Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter visie bij het opstellen van de Omgevingsvisie Zandvoort

Foto: Wim Meijer Fotografie

Met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zet de gemeente Zandvoort een eerste stap bij het opstellen van de Omgevingsvisie Zandvoort, waar de gemeente aan werkt. De Omgevingsvisie is een integrale visie op de fysieke leefomgeving voor Zandvoort en Bentveld in de toekomst en geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling. De visie beschrijft wat voor ontwikkelingen op de gemeente en haar inwoners afkomen en wat de ruimtelijke gevolgen daarvan zijn. Maar de visie gaat ook over het in stand houden en beheren van het waardevolle wat de gemeente op dit moment al heeft.

Richting geven aan de milieueffectenrapportage (MER) en de beoordelingsplichtige activiteiten

Het is te verwachten dat de Omgevingsvisie ook richting geeft aan de milieueffectenrapportage (MER) en de beoordelingsplichtige activiteiten die daarbij horen. De rapportage is bedoeld om in beeld te brengen welke effecten plannen hebben op het milieu. Dat zijn bijvoorbeeld de gevolgen die plannen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Daarbij is het opstellen van een MER verplicht, omdat de Omgevingsvisie belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Eerste stap in de MER-procedure

De publicatie van de eerder genoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de MER-procedure. Deze notitie beschrijft welke alternatieven, omgevingsaspecten en effecten in het MER onderzocht gaan worden (ook wel de ‘reikwijdte’). Daarnaast geeft het informatie over de manier waarop de effecten van de Omgevingsvisie onderzocht zullen worden en met welke diepgang (‘detailniveau’). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt de basis voor het raadplegen van betrokken instanties en voor inspraak. De m.e.r. zelf wordt later, tegelijk met de Omgevingsvisie, ter inzage gelegd.

Ter visie

De notitie ter visie van 31 augustus tot 12 oktober. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt 6 weken ter visie van 31 augustus tot 12 oktober 2020. De notitie (pdf) is online te bekijken. Inwoners kunnen hun zienswijzen bij de gemeente indienen via [email protected] of per post sturen naar gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De gemeente neemt de ingediende zienswijzen mee bij het opstellen van de milieueffectrapportage. Meer informatie is te vinden op de speciale webpagina van de gemeente over de Omgevingswet.

Reacties