Geen verhoging van lokale belastingen in Zandvoort

Foto: Wim Meijer Fotografie

Zoals het er nu naar uit ziet zullen er geen verhogingen gaan plaatsvinden van de lokale belastingen in 2022 binnen de gemeente Zandvoort. In de komende commissievergadering van 10 juni zal de gemeenteraad over het onderwerp praten bij de behandeling van de voorjaarsnota. In deze nota neemt het gemeentebestuur een voorschot op de ontwikkelingen voor komend jaar.

(bron: Gemeente Zandvoort)

Geen belastingverhoging voor 2022 noodzakelijk

Er is geen belastingverhoging voor 2022 nodig. Dit ondanks de extra druk op de financiën van de gemeentebegroting als gevolg van stijgende kosten in Jeugdzorg en WMO, de extra inzet op veiligheid en toenemende taken die de gemeente dient uit te voeren. Daarnaast werkt de gemeente samen met organisaties, inwoners en ondernemers voortvarend aan het invulling geven aan coronaherstelfonds. Hiervoor zijn extra middelen vrijgemaakt.

Geld voor onder meer iepenziekte en handhaving op drukke dagen

Het college wil in de voorjaarsnota ook extra geld vrijmaken voor onder meer de aanpak van de iepenziekte en handhaving op drukke dagen. Daarnaast wil het gemeentebestuur ook een verbetering van de dienstverlening en bijvoorbeeld de nodige upgrading van de gemeentelijke website.

Duurzaamheidsbeleid

Naast verdere uitvoering van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid zullen projecten als woningbouw Mariaschool voor jongeren, renovatie Gebouw De krocht, extra voorzieningen in Blauwe Tram en andere uitgevoerd worden. Het college wil door een behoedzaam financieel beleid en het in de hand houden van de organisatiekosten Zandvoort laten beschikken over voldoende reserves om dit mogelijk te maken.

Teruggang in de inkomsten vanuit de rijksoverheid

Wel verwacht het college voor de komende jaren een opgave om de teruggang in inkomsten vanuit de rijksoverheid op te vangen. Een voorbeeld van de inkomsten van het rijk is een korting uit het Gemeentefonds waardoor er minder geld in de gemeentelijk schatkist vloeit. Volgens het college is hierover in de voorjaarsnota al de richting aangeven om dit te bewerkstelliggen.

In gesprek

Daarnaast is de gemeente Zandvoort met provincie en rijk in gesprek over extra vergoedingen voor extra overgedragen taken. Verantwoordelijk wethouder van financiën Gert-Jan Bluijs heeft er vertrouwen in dat de gemeente ook voor de komende nieuwe raadsperiode een solide financiële positie kan achterlaten met ruimte voor de ambities van Zandvoort.

Reacties