Windmolens zijn niet langer een taboe in de duinen langs de Noordzeekust

Foto: Pixabay

Begin februari brengt het Noordhollands Dagblad een artikel dat windmolens niet langer een taboe zijn voor de duinen aan de kust van de Noordzee. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigt het antwoord op die vraag of het ook daadwerkelijk zo is.

(bron: Noordhollands Dagblad)

Windturbines in Natura-2000 gebieden

Het valt zelfs niet uit te sluiten dat windturbines in Natura-2000 gebieden zullen gaan komen. Deze mogelijkheid van windturbines in de duinen en Natura-2000-gebieden is onlangs ter sprake gekomen tijdens een bijeenkomst in Schoorl over de energietransitie.

Natuurbescherming

Voordat de windturbines en windmolens zullen komen, is er eerst ook nog de Wet Natuurbescherming waarin staat of met de bouw van deze installaties geen significante nadelige effecten zitten. Het is ook wat de woordvoerder van het ministerie meldt. Er moet heel wat moet gebeuren voordat er grote windturbines in de duinen komen te staan.

Regionaal niveau

„Eerst wordt er op regionaal niveau (Regionale Energiestrategieën) bezien of het gewenst is. Als blijkt dat dat zo is, dan wordt per project bekeken of dit ook mag. Er wordt dan volgens de Wet Natuurbescherming getoetst of er geen significante nadelige effecten zijn op planten- en diersoorten. Wanneer dit niet zo is en een project aan andere juridische kaders voldoet, zijn windturbines in duingebied mogelijk”, zegt de woordvoerder

Niets uitsluiten

Een woordvoerder van de provincie Noord-Holland laat ook weten dat het rijksbeleid niets uitsluit. „Provinciale Staten buigen zich maandag over een voorstel van GS (het NH perspectief, red.) waarin staat dat de duinen een van de lastige gebieden zullen zijn om energie op te wekken. Zonneparken en windturbines verhouden zich slecht tot hoogwaardige natuur”, zegt deze woordvoerder aan het Noordhollands Dagblad. Daarnaast benadrukt zij dat het in eerste instantie aan de kustgemeenten is om aan te geven in hoeverre zij turbines in de duinen wenselijk achten.

Weerstand

De uitlatingen van het ministerie wekken in ieder geval de nodige weerstand op bij verschillende instanties zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. „Activiteiten in duingebieden of delen van duingebieden mogen geen afbreuk doen aan de waterveiligheid. Dat geldt dus ook voor objecten voor winning van zonne- en windenergie in duingebieden”, laat een woordvoerder van het Hoogheemraadschap weten.

PWN

Naast Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wijst duinbeheerder PWN windturbines in de duinen af: „Er zijn voldoende regionale en bovenregionale alternatieven. Bij diverse duingemeenten is hiervoor ook geen enkel draagvlak”, laat het drinkwaterbedrijf weten aan de regionale krant.

Reacties